שינוי בקו בנין לפי סעיף 62.א.א.4, נצרת

תוכנית ג/ 19711

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בנין לפי סעיף 62.א.א.4, נצרת
מספר: ג/ 19711
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה

עיקרי ההוראות:
איחוד שני יעודים שונים במגרש אחד וקביעת זכויות ותכליות ושימושים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16581חלק31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/09/2011
קבלת תכנית03/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200128/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה