שינוי בקו בנין עבור מדרגות חירום.

תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנין עבור מדרגות חירום.
מספר: אל/ מק/ 195/ 1/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית בסמכות הועדה המקומית ע"פ סעיף 62 א לחוק התכנון והבניה.
שינוי בקו בנין צידי ל- 1.3 מ' בחזית מערבית במקום 4 מ' עבור מדרגות חירום (קלות) בקטע של 10.20 מ' בלבד (מתוך 38 מ' אורך חזית), ע"פ סעיף 62א(א)4.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5457חלק40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
תוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ ו.שינוי
תוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ חחלוקת שטחי בניה המותרים בתכניתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2003תאריך פרסום: 24/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5169. עמוד: 1900. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2002תאריך פרסום: 08/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5100. עמוד: 3537. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200201226/08/2002