שינוי בקו הבנין ובהוראות הבינוי

תוכנית בב/ מק/ 105/ ס/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו הבנין ובהוראות הבינוי
מספר: בב/ מק/ 105/ ס/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו הבניין הצידי ובהוראות הבינוי של הסוכות, וככל שהן מתייחסות לסוכות הפונות לצידי הבניין, וזאת ע"י שינוי בחלק מסעיף 37 (ג), מהמילים "סוכה כזאת לכל דירה..." ועד סוף ס"ק (ג), וללא תוספת שטח, ועפ"י סעיפים 62א(א) (4) ו - (5).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק

תיאור המיקום:
תכנית זו תחול על כל מרחב התכנון המקומי בני ברק.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ 105/ בתוכנית בב/ 105/ בשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/12/2003תאריך פרסום: 17/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5256. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות15/07/2003תאריך פרסום: 15/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5206. עמוד: 3455. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200103530/07/2003