שינוי בקווי בניין , כעביה

תוכנית יז/ מק/ 6874/ 08

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקווי בניין , כעביה
מספר: יז/ מק/ 6874/ 08
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
חלוקה בהסכמת כל הבעלים בחלק מתחום התכנית .
שינוי בקווי הבניין למגרשים בכעביה , תכנית בסמכות ועדה מקומית .

עיקרי הוראות התכנית :
חלוקה למגרשים את מגרש מס' א 35/5 .
שינוי בקווי הבניין למגשרים בכעביה , עפ"י טבלת זכויות והוראות בניה וכפי שמסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםכעביה טבאש-חג'אג'כעביה טבאש-חג'אג'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10345חלק35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6874שנוי לתכנית המתאר ג / 2755 - כעביה טבאששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700330/03/2007