שינוי בקווי בניין בהתאם למסומן בתשריט והגדלת אחוזי בנייה, סכנין

תוכנית ג/ 19076

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקווי בניין בהתאם למסומן בתשריט והגדלת אחוזי בנייה, סכנין
מספר: ג/ 19076
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי הבנין בהתאם למסומן בתשריט הגדלת אחוזי הבניה והגדלת תכסית הקרקע

עיקרי ההוראות:
שינוי בקווי הבנין בהתאם למסומן בתשריט
הגדלת אחוזי הבניה ל- 200% במקום 150%
הגדלת התכסית ל - 70% במקום 50%

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19314חלק38, 92
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף28/10/2010
קבלת תכנית24/08/2010