שינוי בקווי בניין ובחלוקת שטחים מותרים , רחוזת ברק

תוכנית יז/ מק/ 06/ 287

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקווי בניין ובחלוקת שטחים מותרים , רחוזת ברק
מספר: יז/ מק/ 06/ 287
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינויים בהוראות התכנית המאושרת במגרש 136 ע"מ לאפשר הוצאת היתרי בניה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין קדמי , אחורי וצידי - כמסומן בתשריט.
שינוי בחלוקת שטחי בניה מותרים .
בקשה להקלה בשטחי שירות : ניוד , של כ- 4 מ"ר משטח עיקרי לשטח שירות.
ביטול חלוקת שטחי השירות המאושרים ב-גבמ/ 287 וחלוקתם מחדש ללא שינוי סה"כ השטחים .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלאחוזת ברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17784חלק58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/2007תאריך פרסום: 15/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5649. עמוד: 2282. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700131/01/2007