שינוי בקווי בניין - משהד

תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקווי בניין - משהד
מספר: 9/ מע/ מק/ 6485/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בניין.

עיקרי ההוראות:
שינוי בקווי בניין לפי קו אדום מקווקו בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק72
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות18/10/2012תאריך פרסום: 18/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6483. עמוד: 302. שנה עברית: התשעג .