שינוי בקווי בנין ובהורואת בניה, עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקווי בנין ובהורואת בניה, עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין ושינוי בהוראות בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכניתגנ/ 17454שינוי תוואי דרך, עילוטכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/07/2010תאריך פרסום: 26/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6112. עמוד: 4024. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/02/2010
פרסום להפקדה ברשומות15/01/2010תאריך פרסום: 15/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6065. עמוד: 1988. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201000322/02/2010