שינוי בקווי בנין, הוספת יחידות דיור, שינוי הוראות בדבר בינוי, בדבר גודל שטח

תוכנית גז/ מק/ 102/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקווי בנין, הוספת יחידות דיור, שינוי הוראות בדבר בינוי, בדבר גודל שטח
מספר: גז/ מק/ 102/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי בקווי בניין לפי סעיף 62אא4 לחוק.
ב. הוספת יחידות דיור, ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות, לפי סעיף 62אא8 לחוק.
ג. שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי לפי סעיף 62אא5.
ד. שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש מינמלי שמותר להקים עליו בניין לפי סעיף 62אא7.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית חשמונאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4770חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 102/ 10שינוי יעוד מאתר קרוונים לאזור מגורים, בנייני ציבורומסחר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/2005תאריך פרסום: 22/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5428. עמוד: 3885. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה ברשומות10/05/2005תאריך פרסום: 10/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5396. עמוד: 2609. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200502430/04/2005