שינוי בקוי בניין

תוכנית 2/ מק/ 327

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקוי בניין
מספר: 2/ מק/ 327
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין דרומי ומזרחי, בלי תוספת זכויות בניה. התכנית בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעי' 62א (א)4 בתקנון 43 לחוק. "שינוי בקו בנין קבוע בתכנית".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, מלון אמריקנה חוף צפוני

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40053חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 114/ 41שדרת המלונות הצפוניתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/06/2000תאריך פרסום: 15/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4893. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות19/12/1999תאריך פרסום: 19/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4833. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/1999עיתון: הארץ.