שינוי בתכנית מרכז מושב זבדיאל

תוכנית 6/ 03/ 134/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בתכנית מרכז מושב זבדיאל
מספר: 6/ 03/ 134/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) תיחום שטח פיתוח של מרכז מושב זבדיאל. ב) קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים. ג) קביעת תנאים,הנחיות ושלבים של פיתוח המושב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירזבדיאל

תיאור המיקום:
מושב זבדיאל.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. שנה עברית: התשמב .