שינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי במושב עופר

תוכנית חכ/ מק/ 156/ ד/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי במושב עופר
מספר: חכ/ מק/ 156/ ד/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי בנחלה, ללא שינוי בסה"כ
השטחים ובזכויות הבניה של כל יעוד קרקע בנחלה, על מנת לכלול
באזור המגורים את מבני הקיט (צימרים) והמחסנים הקיימים בנחלה.
- הקטנת קוי בניין לאזור החקלאי בנחלה.
- הקטנת המרחק בין הבניינים, עפ"י הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעפר

תיאור המיקום:
בכניסה למושב עופר, מצידה הצפוני של דרך הכניסה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11796חלק1, 5, 60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 156/ דתכנית מתאר למושב עופר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/2004תאריך פרסום: 30/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5309. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים13/05/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/05/2004
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2003
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2003תאריך פרסום: 27/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5250. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים22/10/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח17815/12/2003