שינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי, מושב עופר

תוכנית חכ/ מק/ 156/ ח

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי, מושב עופר
מספר: חכ/ מק/ 156/ ח
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי גבול בין איזור מגורים ואזור חקלאי בנחלה, ללא שינוי בסה"כ השטחים
ובזכויות הבניה של כל יעוד קרקע בנחלה כפי שנקבעו בתכנית חכ/ 156/ ד.
- הקטנת קו בניין צידי מ- 4.0 מ' עפ"י תכנית חכ/ 156/ ד, לרוחב משתנה בהתאם
לבינוי הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעפר

תיאור המיקום:
נחלה 52 בחלק הדרום מזרחי של המושב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11795חלק19, 22-25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 156/ דתכנית מתאר למושב עופר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2007תאריך פרסום: 15/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5665. עמוד: 2785. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות07/05/2006תאריך פרסום: 07/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5525. עמוד: 3120. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה509530/04/2007