שינוי גבול גוש 2846

תוכנית 6/ 03/ 117/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי גבול גוש 2846
מספר: 6/ 03/ 117/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת גבול חלקה חקלאית מס' 1 ותעלה (חלקה 21) למצב הקיים בפועל

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןמבקיעים

תיאור המיקום:
מושב מבקיעים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1266חלק
1459חלק
1463חלק
2846חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/07/1982תאריך פרסום: 01/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2831. שנה עברית: התשמב .