שינוי גבול תכנית מפורטת ....שינוי פרצלציה.....ושינוי דרך מספר 13 והרחבתה...

תוכנית חמ/ 565/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי גבול תכנית מפורטת ....שינוי פרצלציה.....ושינוי דרך מספר 13 והרחבתה...
מספר: חמ/ 565/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי גבול תכנית מפורטת גז/ 565/ 1, תוספת שטח ירוק.
שינוי פרצלציה במגרשים 310; 311; 301; 302.
ושינוי דרך מספר 13 והרחבתה ל- 12 מ'; ביטול קטע מדרך 12.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןברקת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4612חלק9-13, 19, 30-40
4620חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות16/12/1971תאריך פרסום: 16/12/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1787. עמוד: 605. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית16/12/1971