שינוי גבולות חלקות

תוכנית 6/ 03/ 120/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי גבולות חלקות
מספר: 6/ 03/ 120/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התאמת גבול חלקה חקלאית (מס' 19) למצב הקיים בפועל ב. התאמת גבולות חלקות תעשיה, מבני ציבור, ושטח פרטי (חלקות 10,6,5, 91) למצב הקיים בפועל

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןזיקים

תיאור המיקום:
זיקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2831חלק
2832חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה ברשומות18/08/1981תאריך פרסום: 18/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2738. שנה עברית: התשמא .
קבלת תכנית17/08/1981