שינוי גודל מגרש מינימלי, סער

תוכנית חא/ מק/ 2005/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי גודל מגרש מינימלי, סער
מספר: חא/ מק/ 2005/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי בגודל מגרש מינימלי באזור מגורים ב' בהתאם למסומן בתשריט - נספח מס' 1 ובהתאם לרשימת המגרשים המצוינת בסעיף 1.2. שבתוכנית זו, עפ"י סעיף 62א(א)7.


עיקרי הוראות התכנית:-
- שינוי בגודל מגרש מינימלי מ- 350 ל- 320 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרסער
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19931חלק2, 4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12648הרחבת קיבוץ סערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/2006תאריך פרסום: 09/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5594. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200501230/12/2005