שינוי גודל מגרש מינימלי, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי גודל מגרש מינימלי, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקלה בגודל מגרש מינימלי ל- 490 מ"ר לשתי יחידות דיור במקום 500 מ"ר.
על מנת לאפשר העברת ומכירת שטח מגןרים למגרשים בחלקה חדשה 43, לצורך הסדרת סכסון משפטי עקב פלישת מבנים וחצרות שנים לשטח החלקה או בנייתם בסטיה ניכרת מקו בנין.

2. שינוי קו בניין.
3. איחוד וחלוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםמפת מדידה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2002תאריך פרסום: 26/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5063. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה ברשומות26/03/2002תאריך פרסום: 26/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5063. עמוד: 1767. שנה עברית: התשסב .