שינוי דרכי גישה לבנין מס' 7, הגדלת מס' מקומות החניה וקביעתם מחדש

תוכנית רח/ 196/ 6/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי דרכי גישה לבנין מס' 7, הגדלת מס' מקומות החניה וקביעתם מחדש
מספר: רח/ 196/ 6/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי דרכי גישה לבנין מס' 7, הגדלת מס' מקומות החניה וקביעתם מחדש, קביעת קו בנין קדמי 5 מ'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רחובות, רח' הנשיא הראשון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק472, 482
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/1987תאריך פרסום: 05/06/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3456. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות16/05/1985תאריך פרסום: 16/05/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3196. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית15/05/1985