שינוי דרכים... ביטול "שטח המוסד" וצירופו לשטח "מרכז אזרחי".. לתקן את גבולות..

תוכנית גז/ 157/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי דרכים... ביטול "שטח המוסד" וצירופו לשטח "מרכז אזרחי".. לתקן את גבולות..
מספר: גז/ 157/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לשנות את הדרכים התוחמות את שטח התכנית.
ב. לבטל את "שטח מוסד" שבתחום התכנית ולצרפו לשטח "מרכז אזרחי".
ג. לתקן את גבולות ושטח "מכרז אזרחי" בהתאם לשינויים בדרכים הגובלות בו. ובהתאם לתוספת "שטח מוסד".
ד. לתכנן גבולות ושטח "שטח פרטי פתוח" שבתחום התכנית בהתאם לשינוי בדרכים הגובלות בו.
ה. לשנות בהתאם לנ"ל את התכנית המפורטת מס' גז/ 157 להלן התכנית הראשית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4213חלק14-18, 57
4838חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 398. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט15/09/2011
פרסום להפקדה ברשומות05/11/1985תאריך פרסום: 05/11/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3267. עמוד: 690. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית05/11/1985
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100323/03/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית