שינוי הבינוי המאושר למבנה רב קומות לתעשיה עתירת ידע-התכנית בסמכות מחוזית.

תוכנית ממ/ 3096/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הבינוי המאושר למבנה רב קומות לתעשיה עתירת ידע-התכנית בסמכות מחוזית.
מספר: ממ/ 3096/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הבינוי המאושר בתכנית ממ/3096 למבנה רב קומות לתעשיה עתירת
ידע, משרדים ומסחר מקומי, תוך שמירה על מגבלות הבניה הקבועות בתכנית
ממ/3096 בכל הנוגע לקוי בנין מירביים ושטחי בניה מירביים, כדלקמן:
1. הגדלת תכסית הבניה לבנין החדש מעל מרתף עליון מ- 1,368 מ"ר ל- 3,500
מ"ר תוך הקטנת מספר הקומות.
2. קביעת הוראות בינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגבעת שמואלגבעת שמואלגבעת שמואל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6189חלק823
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 3096אזור משרדים ותעשיות עתירות ידע.שינוי
תוכניתממ/ 3006קביעת מיקומו, מידותיו ושטחו של בנין "תדיראן" והחניה הדו מפלסיתשינוי
תוכניתממ/ 950תכנון כוללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/08/2009תאריך פרסום: 25/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5990. עמוד: 5468. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים23/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/05/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית20/01/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/06/2008
החלטה בדיון באישור תכנית11/05/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות10/08/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2001
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2001תאריך פרסום: 21/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4995. עמוד: 3032. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים17/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים103103/05/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים38320/01/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים37029/07/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200801311/05/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200302610/08/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200300909/03/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200203908/12/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200203102/09/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200201114/04/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200201024/03/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200200624/02/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה