שינוי הבינוי לבית אבות גני תקוה.

תוכנית ממ/ מק/ 5094/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הבינוי לבית אבות גני תקוה.
מספר: ממ/ מק/ 5094/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הבינוי לבית אבות גני תקווה 200 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
1. נספח הבינוי מראה את התכנון הרעיוני. שינוי הבינוי יהיה בסמכות הועדה המקומית במידה ולא יפגעו עקרונות התכנית בכל הנוגע לקוי בניין.
2. לשנות את סעיף 12.2.2 ב' בתכנית מס' ממ/ 5094 גובה המבנים המרבי יהיה 47.0 מ' במקום 23 מ' מאושר ממפלס קומת הכניסה עד תקרת קומת המגורים האחרונה או בסיס גג הרעפים, (חדרי מכונות, מתקנים טכניים וחדרי מדרגות על הגג יבנו מעל הגובה המרבי).
3. לשנות את סעיף 12.1.1. א,ב,ג בתכנית ממ/ 5094 בהתאם למפורט:
א. מבנה לבית אבות לאוכלוסיה מבוגרת בן 200 יח"ד במקום 250 יח"ד, שטחים לצורכי בית האבות ושטחים לצורכי מסחר (באישור הועדה המקומית תותר הגדלת מס' יח"ד ללא תוספת שטחים).
ב. ביטול גודל מינימלי ליח"ד בבית אבות ושינוי תמהיל סוג וגודל הדירות. במקום גודל דירה ממוצע של 42 מ"ר מאושר לגודל ממוצע של 70 מ"ר.
ג. השימושים המסחריים המוזכרים בסעיף זה יהיו חלק מהשטחים היעודיים של הבניין והגישה אליהם תהיה מתוך הבניין ו/או לחילופין מבחוץ.
ד. יהיה מותר להעביר עד 1200 מ"ר שטחים עיקריים מתחת למפלס 0.0 ועד 6200 מ"ר שטחי שרות מעל מפלס 0.0.ביטול חובה לבניית קולונדה בחזיתות הבניין ואפשרות בנייתה ברשות.
ה. לאור הטופוגרפיה של המגרש יהיה מותר לבנות מתחת לקומת הכניסה קומת קרקע גבוהה שתהיה פתוחה לגינה האחורית ובריכה, וזאת בנוסף לקומת מרתף גבוהה ו 12 קומות מגורים מעל קומת כניסה גבוהה. חדרי מכונות ומתקנים טכניים ימוקמו על גג הבניין (יש לתכנן מסתור למתקנים טכניים ) יהיה מותר לבנות את המרתפים עד לגבולות המגרש. בקומת הכניסה יהיה מותר לתכנן יחידות לבית אבות, מסחר ושרותיים ציבוריים. ( ראה פירוט הפרוגרמה בסעיף 4.1)
4. שינוי הפרוגרמה ומיקום הפונקציות בקומות השונות כפי שמופיעה בסעיף 4.1 לא יהווה סטיה מהתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקגני תקוהגני תקוה

תיאור המיקום:
בצפון גני תקוה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6717חלק9-11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/2007תאריך פרסום: 19/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5750. עמוד: 961. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/11/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2007תאריך פרסום: 31/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5697. עמוד: 3757. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200706818/11/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200704322/08/2007