שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב והרחבת שצ"פ

תוכנית אל/ מק/ 195/ 3/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב והרחבת שצ"פ
מספר: אל/ מק/ 195/ 3/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב.
2. איחוד חלקות קיימות וחלוקה חדשה בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה בהסכמת הבעלים.
3. הרחבת שצ"פ
4. שינוי הוראות ומגבלות בניה באזור מגורים א' ו-א' 1, ללא תוספת זכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5763חלק4-35, 44, 50, 52, 5455-58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/2003תאריך פרסום: 08/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5254. עמוד: 1276. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות17/09/2003תאריך פרסום: 17/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5225. עמוד: 4126. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200304126/10/2003