שינוי הוראות בינוי , בטול המגבלה בדבר חומרי בניה והוספת הנחיות לקירוי חניות

תוכנית ממ/ מק/ 9001/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות בינוי , בטול המגבלה בדבר חומרי בניה והוספת הנחיות לקירוי חניות
מספר: ממ/ מק/ 9001/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי הוראות בינוי מתכנית ממ/ 9001/ בעניין קירוי חניות, וביטול המגבלה בדבר חומרי הבניה.
2. הוספת הנחיות לקירוי חניות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8911חלק
8912חלק
8913חלק
8914חלק
8915חלק
8916חלק
8917חלק
8926חלק
8927חלק
8928חלק
8929חלק
8930חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 9001שינוי תוכניות מאושרות שד / 1002 / 2,שד / 1002 / 8,שד / 1002 / 7א כוכב יאיר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2006תאריך פרסום: 05/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5477. עמוד: 1124.
פרסום להפקדה ברשומות30/06/2005תאריך פרסום: 30/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5413. עמוד: 3297. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200503428/06/2005