שינוי הוראות בינוי והקטנת קו בנין אחורי במגרש 1/7.

תוכנית מש/ מק/ 8/ 1/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות בינוי והקטנת קו בנין אחורי במגרש 1/7.
מספר: מש/ מק/ 8/ 1/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקטנת קווי בנין.
2. יצירת בסיס חוקי לרישוי ביניינים קיימים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי בהוראות בינוי.
2. הקטנת קווי בנין לפי סעיפים 62אא5 ו 9 לחוק.
3. קביעת הוראות בניה לרישוי בנין קיים.
4. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושרותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת , חשמל , גז, וכו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרמרג'ה

תיאור המיקום:
צפונית מערבית למרג'ה צפון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8658חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמש/ במ/ 8/ 1/ 1004מרג'השינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/2009תאריך פרסום: 26/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5923. עמוד: 2576. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2008
פרסום להפקדה ברשומות07/10/2008תאריך פרסום: 07/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5856. עמוד: 44. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200804230/10/2008