שינוי הוראות בניה בחלקה 234 בגוש 10036 והסדרת גישה מרח' הלל יפה

תוכנית חד/ 1199

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות בניה בחלקה 234 בגוש 10036 והסדרת גישה מרח' הלל יפה
מספר: חד/ 1199
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד מאתר לבניין ציבורי לשטח ציבורי פתוח.
- קביעת זכות מעבר לכלי רכב למגרשים 1034 ולמבנה אחורי במגרש אחורי
במגרש 1035.
- שינוי הוראות בניה במגרש 1034:
א. תוספת יח"ד.
ב. הקצאת שטחי בניה מ- 171% ל- 242%.
ג. שינוי קווי בניין קדמי מ- 5 מ' ל- 2 מ'.
צידי מ- 4 מ' ל- 4,2 מ'.
אחורי מ- 6 מ' ל- 4 מ'.

עיקרי הוראות התכנית:
- קביעת שטח ציבורי פתוח.
- קביעת הוראות בניה.
- קביעת זכות מעבר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרהחדרההלל יפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10036חלק233-236
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחד/ 765מרכז עסקים ראשי (מ18-)שינוי
תוכניתחד/ 1001שינוי הוראות בניה במרכז חדרה.שינוי
תוכניתחד/ 450מיתאר חדרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4362. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/07/2007
החלטה בדיון באישור תכנית02/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות31/12/2006תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5611. עמוד: 1095. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה16/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/09/2003
קבלת תכנית17/08/2003