שינוי הוראות בניה, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות בניה, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קווי בנין לפ המסומן בתשריט.
2. שינוי זכויות - הוספת קומה נוספת ( סה"כ 3 קומות ) וגובה בניה למגרשים ב+ג ( לכיוון דרך מס' 14)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11183חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/05/2007תאריך פרסום: 09/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5661. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2003