שינוי הוראות בניהוי וקווי בנין, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 57

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות בניהוי וקווי בנין, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 57
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בינוי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגנ/ 15367שנוי יעוד ממסחר למגורים והרחבת דרך, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/10/2010תאריך פרסום: 14/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6146. עמוד: 419. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות28/01/2010תאריך פרסום: 28/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6055. עמוד: 1686. שנה עברית: התשע .