שינוי הוראות בענין קוי בניין ביחס למבני משק חקלאיים

תוכנית עח/ מק/ 200/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות בענין קוי בניין ביחס למבני משק חקלאיים
מספר: עח/ מק/ 200/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי הוראות בענין קוי בניין ביחס למבני משק חקלאיים לבעלי חיים הקבועים בפרק ד' "אזור חקלאי" ופרק ה' "אזור חקלאי מיוחד" אשר בתכנית המתאר עח/ 200 לעניין רפתות ודיריים בהתאם לרפורמה במשק החלב.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)4 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה, 1965.
2. התאמת המבנים והשימוש בהם לתנאים התברואיים והסביבתיים לפי "הרפורמה במשק החלב".
3. במקרים מיוחדים רשאית הוועדה המקומית להתיר הקמת מבני רפתות ודירים, כדלקמן:
א. קווי בנין:
1. קו בנין צד יהיה בהתאם לתכניות התקפות במקום, יחד עם זאת ניתן להתיר קו בנין צד בין 2.70 מ' עד אפס, בכפוף לקבלת הסכמת בעל הזכויות במגרש השכן.
2. קו בנין אחורי יהיה בהתאם לתכניות התקפות במקום, יחד עם זאת ניתן להתיר קו בנין אחורי בין 2.70 מ' עד אפס, בכפוף לקבלת הסכמת בעל הזכויות במגרש השכן.
3. קו בנין קדמי כנקבע בתכניות התקפות במקום.
ב. הרפת/הדיר יוכלו להיות במבנה אחד רציף בשתי חלקות רצופות או בשני מגרשים רצופים בכפוף לקבלת הסכמת בעלי הזכויות במקרקעין.
ג. מרחקים בין מבנה הרפת/ הדיר לבין בית המגורים יהיו כנקבע בתכינות החלות במקום.
מרחקים בין מבנה הרפת ו/או הדיר לבין מבנה משק אחר יוכלו להיות עד אפס - לפי שיקול דעת הועדה המקומית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8161חלק5-7
8162חלק4, 14
8163חלק11, 13, 15
8164חלק1-4, 7-8, 12, 26-27
8211חלק6
8212חלק87
8213חלק16
8282חלק1
8367חלק5
8443חלק20-21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 15/ 17בית יצחקשינוי
תוכניתעח/ 200/ 21פיתוח יוזמות כלכליות ועסקיות במושבים.שינוי
תוכניתמשמ/ 139שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 24שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתעח/ 15/ 36תוספת 137 יח"ד חדשות,העתקת אזור מלאכה ממרכז הישוב לשולי הישוב,שיונשים מותריםשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2003תאריך פרסום: 12/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5146. עמוד: 1120. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/10/2002
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2002תאריך פרסום: 01/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5115. עמוד: 79. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200201928/10/2002