שינוי הוראות בענין קוי בנין ביחס למבני משק חקלאיים לבעלי חיים

תוכנית עח/ מק/ 200/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות בענין קוי בנין ביחס למבני משק חקלאיים לבעלי חיים
מספר: עח/ מק/ 200/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי הוראות בענין קוי בנין ביחס למבני משק חקלאיים לבעלי חיים הקבועים בפרק ד' "אזור חקלאי" ופרק ה' "אזור חקלאי מיוחד" אשר בתכנית המתאר עח/ 200 לעניין רפתות בהתאם לרפורמה במשק החלב.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)4 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.
2. התאמת המבנים והשימוש בהם לתנאים התברואיים והסביבתיים לפי "הרפורמה במשק החלב".
3. במקרים מיוחדים רשאית הועדה המקומית להתיר הקמת מבני רפתות כדלקמן:
א. קווי בנין:
1. קו בנין צד יהיה בהתאם לתכניות התקפות במקום, יחד עם זאת ניתן להתיר קו בנין צד בין 2.70 מ' עד אפס, בכפוף לקבלת הסכמת בעל הזכויות במגרש השכן.
2. קו בינן אחורי יהיה בהתאם לתכניות התקפות במקום, יחד עם זאת ניתן להתיר קו בנין אחורי 2.70 מ' עד אפס, בכפוף לקבלת הסכמת בעל הזכויות במגרש השכן.
3. קו בנין קדמי כנקבע בתכינות התקפות במקום.
ב. הרפת תוכל להיות במבנה אחד רציף בשתי חלקות רצופות או בשני מגרשים רצופים בכפוף לקבלת הסכמת בעלי הזכויות במקרקעין.
ג. מרחקים בין מבנה הרפת לבין בית המגורים יהיו כנקבע בתכניות החלות במקום.
מרחקים בין מבנה הרפת לבין מבנה משק אחר יוכלו להיות עד אפס - לפי שיקול דעת הועדה המקומית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית יצחק-שער חפר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8214חלק58
8280חלק1, 3
8282חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 15/ 17בית יצחקשינוי
תוכניתעח/ 200/ 21פיתוח יוזמות כלכליות ועסקיות במושבים.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/08/2004תאריך פרסום: 19/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5322. עמוד: 3719. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות03/05/2004תאריך פרסום: 03/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5294. עמוד: 2791. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200408031/05/2004