שינוי הוראות קווי בנין, תמרה

תוכנית שג/ מק/ 05/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות קווי בנין, תמרה
מספר: שג/ מק/ 05/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות קו בניין לגבי בניה קיימת בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18579חלק9459
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2834חלוקת מגרשים לתעשייה ומלאכה - תמרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/07/2007תאריך פרסום: 05/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5689. עמוד: 3437. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/04/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה30/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2006