שינוי הוראות תכנון.

תוכנית אל/ מק/ 195/ 2/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות תכנון.
מספר: אל/ מק/ 195/ 2/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות תכנון בכל שטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
אלעד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4058חלק1-4, 8-12, 14-18, 20-27, 30-34, 36-38, 40, 43-48, 53, 99-101, 105-106, 11550-52, 54, 90, 102-103
4059חלק6-7, 20-24, 26-28, 35-40, 43-44, 49-51, 54-55, 57-62, 65-66, 68-69, 7712, 29, 41, 52, 67, 72-73, 76, 78-79, 127-130
4060חלק53-54, 56, 58
4062חלק22, 26, 38-40, 44, 49, 67-6820, 62, 64-65
4063חלק40-41, 53-61, 63, 6667
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 2ישוב אלעדשינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 2/ אאלעד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/09/1998תאריך פרסום: 03/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4677. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/09/1998
פרסום להפקדה ברשומות15/02/1998תאריך פרסום: 15/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4618. שנה עברית: התשנח .