שינוי היתרי בניה

תוכנית גז/ מק/ 13/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי היתרי בניה
מספר: גז/ מק/ 13/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול הדרישה של הצמדת 15 דונם של חלקות עיבוד חקלאי לנחלות כתנאי לקבלת היתר בניה.שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בנין ו/או כל ענין שניתן לבקשו כהקלה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
גני הדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3708חלק87-93, 95-122, 127, 138
3709חלק100-106, 108, 111-113, 119-121, 123-126, 129-146, 149-153, 155-157, 160, 162-163, 165-174, 179-180, 182-183
5440חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/10/1999תאריך פרסום: 19/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4812. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות09/06/1999תאריך פרסום: 09/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4765. שנה עברית: התשנט .