שינוי הנחיות בניה במגרש 206, לבון

תוכנית גנ/ 18510

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הנחיות בניה במגרש 206, לבון
מספר: גנ/ 18510
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מגבלת שטח הבניה של הבית ל-400 מ"ר. ביטול מגבלת גובה החנייה. ביטול הדרישה לקירוי קל בחניה.

עיקרי ההוראות:
מגבלת שטחי בניה לפי אחוז משטח המגרש לפי תכנית מש/ מק/ 146/ 2. אך לא יותר מ- 400 מ"ר.
גג החנייה יהיה מבטון ובגובה יחסי לתקרת הבית לאחידות אסטטית ותכנונית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות22/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 48. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה01/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/01/2010
קבלת תכנית27/10/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה