שינוי הסדרי תנועה ונגישות ושינוי בינוי , רומת הייב

תוכנית 9/ מע/ מק/ 8601/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הסדרי תנועה ונגישות ושינוי בינוי , רומת הייב
מספר: 9/ מע/ מק/ 8601/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בינוי והסדרי תנועה חניה ונגישות

עיקרי ההוראות:
שינוי בהסדרי בינוי התחבורה והחניה לפי נספח זמני מאושר על ידי משרד התבחורה ומע"צ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17461חלק25, 34-36
17463חלק2-3, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8601תוכנית מספר ג / 8601 תחנת תידלוק בגוש 17463 רמות הייב.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201001030/08/2010