שינוי התכנית לשם הקמת "בית שרת"

תוכנית עח/ 17/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי התכנית לשם הקמת "בית שרת"
מספר: עח/ 17/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי התכנית לשם הקמת "בית שרת"

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת חיים מאוחד

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת חיים מאוחד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7925חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/10/1970תאריך פרסום: 29/10/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1668. שנה עברית: התשלא .
קבלת תכנית30/10/1968