שינוי וביטול תוואי דרך מאושרת עפ"י תכנית ג/ 912, גוש חלב

תוכנית ג/ 19461

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי וביטול תוואי דרך מאושרת עפ"י תכנית ג/ 912, גוש חלב
מספר: ג/ 19461
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי וביטול תוואי דרך מאושרת עפ"י תכנית ג/ 912 המאושרת

עיקרי ההוראות:
ביטול דרך מאושרת בהתאם לתכנית ג/ 912
שינוי יעוד תא שטח 2 ממגורים ב' ודרך למגורים ב
שינוי יעוד חלק תא שטח 1 מדרך למגורים ב
שינוי יעוד חלק תא שטח 2 ממגורים ב לדרך מוצעת
קביעת קווי בניה חדשים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליגוש חלבגוש חלב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14109חלק29-30, 3372-73
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
לא הוגשו התנגדויות27/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר04/09/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6047. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2012. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/04/2011
קבלת תכנית28/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142704/09/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201101208/08/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה