שינוי זכויות בניה ברח' מקס ברוד 24, שכ' נווה מנחם

תוכנית 5/ 03/ 206/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי זכויות בניה ברח' מקס ברוד 24, שכ' נווה מנחם
מספר: 5/ 03/ 206/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת היקפי בניה מירביים במגרש מס' 1065A המיועד לאזור מגורים א' ( חד משפחתי עם קיר משותף) ונמצא בשכ' נווה מנחם ברח' מקס ברוד 24 באר שבע, מ- 151 מ"ר ל- 262 מ"ר. מתוכם:
למטרות עיקריות: מ- 130 מ"ר ל- 178 מ"ר.
למטרות שרות: מ- 21 מ"ר ל- 84 מ"ר.
2. שינוי בקווי הבנין.
3. קביעת קוי בנין למצללות בגבולות המגרשים.
4. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבענווה מנחם

תיאור המיקום:
שכונת נווה מנחם, רח' מקס ברוד 24

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38178חלק1, 3077, 79
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 75/ 4שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
תוכנית5/ במ/ 75שכונה יא'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2006תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 306. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים05/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה בעיתונים09/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2006תאריך פרסום: 08/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5538. עמוד: 3582. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בהפקדה10/04/2006
קבלת תכנית21/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים63130/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600510/04/2006