שינוי זכויות בניה מגרש 1081 שכונת שפירא

תוכנית 23/ 03/ 104/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי זכויות בניה מגרש 1081 שכונת שפירא
מספר: 23/ 03/ 104/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינויים בזכויות ומגבלות הבניה
באזור מגורים א' כמפורט להלן: המרת זכויות בנייה
ממטרות עיקריות למטרות שירות, שינוי בקוי בניין,
הגדלת תכסית מירבית וקביעת הנחיות ומגבלות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקיםשכ שפירא

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גוש: 39632 (בהליכי הסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק1-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 104/ 3שכונת שפיראשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 830. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים21/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/11/2002
החלטה בדיון באישור תכנית21/10/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3418. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה08/04/2002
קבלת תכנית10/12/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200921/10/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים22029/07/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200308/04/2002