שינוי זכויות ומגבלות בניה - מגרש 5010 רחוב ירושלים

תוכנית 22/ 03/ 102/ 153

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי זכויות ומגבלות בניה - מגרש 5010 רחוב ירושלים
מספר: 22/ 03/ 102/ 153
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למגרשים מס' 5010/1, 5010/2, 5010/3, 5010/4
הנמצאים באזור מגורים א' להגדלת שטח בניה על ידי שינויים
בזכויות בניה, הנחיות ומגבלות בניה ושינויים בקווי בניין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
מקום: שד' ירושלים 25/1, 25/2 רחוב שבטי ישראל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39575חלק1070, 108
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 78רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3331. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים17/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2004תאריך פרסום: 27/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5268. עמוד: 1758. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה21/07/2003
קבלת תכנית04/09/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400403/05/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37528/01/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301021/07/2003