שינוי חלוקה גוש 2763

תוכנית 8/ מק/ 2022

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי חלוקה גוש 2763
מספר: 8/ מק/ 2022
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עפ"י תקון 43 לחוק התכנון והבניה התשנ"ה - 1996 התכנית בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיפים 62 א (א): 1. אחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים. 2. הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצרכי ציבור

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבצרון

תיאור המיקום:
בצרון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
553חלק18-19
2762חלק27
2763חלק7-15, 67, 74
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 118/ 6שינוי ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה - מושב בצרוןשינוי
תוכנית8/ 03/ 118/ 7שינוי לתכנית מפורטת - מושב בצרוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/1997תאריך פרסום: 14/12/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4597. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות13/08/1997תאריך פרסום: 13/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4557. שנה עברית: התשנז .