שינוי חלוקת שטחי בניה,ע"י העברת זכויות בניה מחזית מסחרית למגורים מיוחד.

תוכנית פת/ מק/ 2003/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי חלוקת שטחי בניה,ע"י העברת זכויות בניה מחזית מסחרית למגורים מיוחד.
מספר: פת/ מק/ 2003/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת יח"ד ללא הגדלת סה"כ שטח הבניה העיקרי.
2. תוספת 4 קומות.
3. הגדלת שטח שטח בינייני ציבור.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי חלוקת שטחי הבניה בתכנית אחת וזאת ע"י העברת זכויות בניה מחזית מסחרית במגרש מגורים מיוחד אל מגורים מיוחד ללא שינוי בסך זכויות הבניה ע"פי סעיף 62א(6).
ב. שינוי בהוראות התכנית ע"י הגדלת מס' הקומות בבנין המגורים מ - 16 קומות ל -20 קומות + חדרים על הגג ע"פי סעיף 62א (5).
ג. הגדלת מס' יחידות הדיור במגרש 2023 מ - 66 יח"ד ל - 82 יח"ד ללא שינוי באחוזי הבניה העיקריים המותרים למגרש זה ע"פ סעיף 62א(8 ).
ד. שינוי בחלוקת שטחי השירות ע"פי סעיף 62א (6) ע"י העברת 3654 מ"ר מתת הקרקע לעל הקרקע.
ה. הגדלת שטחים לשטח בניני ציבור ע"פי סעיף 62 א (3).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוהסנה משה

תיאור המיקום:
מצפון מזרח - הכיכר כיכר תע"ש.
מדרום - רח' איסר אראל.
ממזרח - משה סנה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6360חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתפת/ מק/ 2000/ דהוראות בניה .כפיפות
תוכניתפת/ במ/ 2003/ 3שינוי איזור תעשיה לאזור מגורים מיוחד.שינוי
תוכניתפת/ 2000/ אקביעת הוראות.כפיפות
תוכניתפת/ 2000מתאר פתח תקוהכפיפות
תוכניתפת/ 1273בניה על גגות בניניםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/2010תאריך פרסום: 18/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6071. עמוד: 2327. שנה עברית: התשע .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות18/07/2007תאריך פרסום: 18/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5692. עמוד: 3568. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200905723/09/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200703929/07/2007