שינוי חלק ממגרש לאזור מסחרי ומגורים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי חלק ממגרש לאזור מסחרי ומגורים
מספר: 23/ 03/ 102/ 124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור משולב מגורים ומסחר
והגדלת היקפי הבניה לאזור מגורים על ידי שינויים ביעודי
קרקע, חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות
ומגבלות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק51, 83, 101
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 82שכונת רמב''ם - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/05/2001תאריך פרסום: 09/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4985. עמוד: 2661. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים05/04/2001תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/04/2001
החלטה בדיון באישור תכנית26/03/2001
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2001תאריך פרסום: 08/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4958. עמוד: 1553. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים28/12/2000תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2000. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית24/12/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה14/08/2000