שינוי ייעוד ממרכז אזרחי למגורים ב' וממגורים ומסחר למגוריי מסחר ומשרדים שפרעם .

תוכנית ג/ 19984

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד ממרכז אזרחי למגורים ב' וממגורים ומסחר למגוריי מסחר ומשרדים שפרעם .
מספר: ג/ 19984
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד למגורים ב' ולאזור מגורים מסחר ותעסוקה הגדרת זכויות והוראות בניה

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד ממרכז אזרחי למגורים ב
שינוי יעוד ממגורים ומסחר למגורים, מסחר ותעסוקה
קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים ב' ל - 120% מתוכן 90% המהווים שטחים עיקריים.
קביעת שטחי הבניה המרביים לאזור מגורים ומסחר ותעסוקה ל - 226%מתוכם 139.5% המהווים שטחים עיקריים
קביעת התכליות והשימושים
קביעת התנאים למתן היתרי בניה ושלבי ביצוע

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםשפרעםשפרעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10276חלק18, 22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14570שנוי תוואי דרך, שפרעםשינוי
תוכניתג/ 15969שינוי מערכת דרכים והסדרת שטח למבני ציבור ושצ"פ, שפרעםשינוי
תוכניתגנ/ 17694שנוי יעוד ממגורים א' למגורים משולב במסחר, שפרעםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/2012
לא הוגשו התנגדויות27/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6041. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/12/2011
קבלת תכנית02/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201200322/10/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200426/03/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה