שינוי ייעוד משטח למוסדות מרפא נופש מלונאות ובתי אבות לאזור מגורים ב'

תוכנית זמ/ 534/ 3/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד משטח למוסדות מרפא נופש מלונאות ובתי אבות לאזור מגורים ב'
מספר: זמ/ 534/ 3/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ייעוד משטח למוסדות מרפא נופש מלונאות ובתי אבות
לאזור מגורים ב', שצ"פ, שב"צ ודרכים.
2. קביעת הוראות בניה.
3. קביעת שטח לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים - עפ"י
הוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהגדרהגדרהפינס, שד בן גוריון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4586חלק2-315
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזמ/ 534/ 2אזור מוסדות מרפא נופש ומלונאות ובתי-אבות.שינוי
תוכניתזמ/ 500שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' זמ/500שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/05/2003תאריך פרסום: 27/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5189. עמוד: 2557. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/03/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/2003
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/2003
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 819. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/09/2002
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/03/2002
קבלת תכנית24/02/2002