שינוי ייעוד משצ"פ למלונאות בישוב אשלים

תוכנית 20/ 03/ 162/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד משצ"פ למלונאות בישוב אשלים
מספר: 20/ 03/ 162/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר את נושא קרקעות למלונאות בישוב אשלים
ולקבוע זכיות בניה למגרשים ע"י חלוקת והוספת מגרשיםלתיירות ונופש, אטרקציה תיירותיתופרטי פיתוח.

עיקרי ההוראות:
קביעת מגרשים למלונאות ונופש כמפורט להלן:
מגרש 611 (בן 50,031 מ''ר) בו יבנו עד 120 יחידות מלונאיות.
מגרש 601 (בן 24,036 מ"ר) בו יבנו עד 60 יחידות מלונאיות.
מגרש 602, 603 (בן 70,490 מ''ר) ייועד לאטרקציה תיירותית.
מגרשים 707 ו- 708 ייועדו לשפ''פ בו מותר יהיה להקים משתלות.
תקבענה דרכי גישה למגרשים (דרך 504) למגרש 611 ע''י שינוי יעוד משצ''פ לדרך.
תומשך דרך 26 בדרום התכנית בגבול עם מגרשי602 ו- 601 וזאת ע"י שינוי יעוד ממלונאות ומשטח חקלאי לדרך ושצ"פ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב

תיאור המיקום:
אשלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39012חלק3-4, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101תכנית מיתאר רמת נגבשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית22/10/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/10/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011