שינוי יעד מאזור חקלאי למגורים ג',הרחבת דרך קיימת,שינוי תוואי דרך וביטול קל-דסק

תוכנית טר/ 1208/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעד מאזור חקלאי למגורים ג',הרחבת דרך קיימת,שינוי תוואי דרך וביטול קל-דסק
מספר: טר/ 1208/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעד מאזור חקלאי למגורים ג'. 2. הרחבת דרך קיימת, שינוי תוואי דרך וביטול קל-דסק. 3. חלוקת השטח למגרשי בניה מגרשים ציבוריים והכל לפי התשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7773חלק16, 20-22, 24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/02/1984תאריך פרסום: 02/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3021. שנה עברית: התשמד .