שינוי יעוד ; זכויות

תוכנית גז/ 386/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ; זכויות
מספר: גז/ 386/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעודי קרקע בתחום התכנית:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי ושטח ציבורי פתוח:
לאזור מגורים א' ל- 98 יח"ד, לשטח לבנייני
ציבור,לשטח ציבורי פתוח, שטח לדרכים.
ב. קביעת זכויות והוראות בניה.
ג. קביעת תנאים והנחיות להוצאת היתרי בניה.
ד. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה ורישום, בהסכמת
בעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה - 1965.
ה. קביעת הוראות לבנייה אקוסטית עפ"י הגבלות הבניה
ושימושי קרקע של תמ"א 4/ 2.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודחמד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6818חלק2-3
6819חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 386/ 2/ בחמדשינוי
תוכניתגז/ 386/ 2/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/2/386/גשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2005תאריך פרסום: 24/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5419. עמוד: 3537. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות09/02/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות27/06/2004תאריך פרסום: 27/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5308. עמוד: 3253. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים11/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/04/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/07/2003
החלטה בדיון בוולק"ח14/04/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/02/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף04/11/2001
קבלת תכנית24/09/2001