שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לתוס' קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות.רח' עזרת תורה 27

תוכנית 9269

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לתוס' קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות.רח' עזרת תורה 27
מספר: 9269
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שנוי יעוד שטח מאזור מגורים 1 לאזור מגורים מיוחד, ולדרך חדשה/ הרחבת דרך.
ב. קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה לבנין לשם הרחבות יח"ד קיימות בקומה שמתחתיה, בהתאם לנספח הבינוי.
ג. קביעת קוי בנין חדשים לתוספות הבניה, כאמור.
ד. הגדלת מס' הקומות המירבי מ- 7 קומות ל- 8 קומות.
ה. הגדלת שטחי הבניה המירביים וקביעת שטחי הבניה המירביים לתוספת הבניה ל- 270 מ"ר.
ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
ז. קביעת הוראות בגין בניה להריסה וסגירת מרפסות וסגירת מרפסות לפירוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםעזרת תורה

תיאור המיקום:
שכונת עזרת תורה,
שטח בין קואורדינטות אורך 220/275 - 220/350
לבין קואורדינטות רוחב 633/925 - 634/025
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30240חלק82
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית1138פיתוח רובע מגורים עירוני בירושלים - תל-ארזה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/2006תאריך פרסום: 20/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5567. עמוד: 4668. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים16/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1894.
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/01/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/01/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף04/03/2004
קבלת תכנית07/01/2004