שינוי יעוד אזור מגורים השלמת קומה ג' שימוש בגג כמרפסת - הר נוף

תוכנית 9571

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד אזור מגורים השלמת קומה ג' שימוש בגג כמרפסת - הר נוף
מספר: 9571
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעדו אזור מגורים 2 מיוחד לאזור מגורים מיוחד.
ב. קביעת הבינויים הבאים בשטח.
1. השלמת קומה ג' לשם הרחבות יח"ד בקומה.
2. שימוש בגג התוספות המוצעות בקומה ג' כמרפסות ליח"ד בקומה ד' .
הכל לשם הרחבת יח"ד קיימות בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.
ג. קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור.
ד. הגדלת שטחי בניה מירביים בשטח וקביעם ל - 1897.65 מ"ר (מתוכם 1489.34 שטח עיקרי ו- 408.31 מ"ר שטחי שירות ).
ה. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .
ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםהרב טייב חי

תיאור המיקום:
שכ' הר נוף,
שטח בין קואורדינטות אורך 216/450 - 216/525
לבין קואורדינטות רוחב632/050 - 632/100 עפ"י רשת ישראל החדשה.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30350חלק22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית966/ גשינוי סעיף 9 בתקנון תכנית 966 א' הדן בהליכי אישור תכניות מפורטות, שכונתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות28/09/2006תאריך פרסום: 28/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5585. עמוד: 183. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2064. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/06/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/12/2004
קבלת תכנית26/09/2004